2 класс

2 «А» класс

Печать PDF

22.04.2020

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для сам. работы

Домашнее задание

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Математика

Компоненты действия деления

схема новой терминологии стр. 104, №1,2, 5,6

стр .104 №3, 4 стр.105 №7

стр.105 №1,2

22.04 до 17.00

9.55-10.40

Бел. мова

Сказ

Дыф. заданні, №176, 177

Картачкі па тэме”Сказ”

стр .102 №178

22.04 до 17.00

10.55-11.40

Бел. літ.

Абагульняльны урок па тэме “Колеры года. Вясна”

Заданні ст. 79-80

Маршрут 1, маршрут 2

Скласці казку, як Вясняна прыйшла на нашу зямлю

27.04.2020 
9.00-9.45

23.04.2020

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для сам. работы

Домашнее задание

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

 Русская литература

Э.Успенский

«Дядя Федор, кот и пёс»

 Стр.95-98

 Ответы на вопросы викторины, задания по карточкам

1 группа
Прочитать выраз.отрывок
из повести Э.Успенского «Дядя Федор, пес и кот»
2 группа Порассуждать над поступками героев

 28.04

9.55-10.40

Математика

 Компоненты действия деления 

 Стр 104-105

 Карточки для инд. работы

 стр .105 №1,2

 23.04 до 17.00

10.55-11.40

Бел. мова

 Сказ. Выражэнне ў сказе закончанай думкі 

 №176-177

 Індыв.заданні па картках

 Заданні  дыф. па картачках

 

23.04 до 17.00

11.50-12.35

Трудовое обучение

 Конструирование в технике оригами

 Лист А-4, ножницы подкладная доска, гладилка

 Выполнения упр. по сгибанию бумаги , выполнение работы по алгоритму

 

 

24.04.2020

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для сам. работы

Домашнее  задание

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Русский язык

«Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова»

Упр.144-150

Осложненное списывание со вставкой пропущенных букв

Упр 150

24.04 до 17.00

9.55-10.40

Математика

Название компонентов действия деления, закрепление пройденного

Стр 106-107

Карточки для инд. работы

стр .107 №1,2

24.04 до 17.00

25.04.2020

Учебный предмет

Тема урока

Учебные материалы

Задания для сам. работы

Домашнее задание

Время предоставления задания учителю

9.00-9.45

Бел. літаратура

І дарослыя, і дзеці - усе суседзі па сусвеце. Т.Кляшторная “Дзіцячыя мары”, В.Гарбук “Незнарок і знарок”

С.84-90

Складанне вуснага выказвання

Выразнае чытанне верша Т.Кляшторнай “Дзіцячыя мары”

29.04

9.55-10.40

Бел. мова

Вызначэнне слоў, якія абазначаюць пра каго або пра што гаворыцца ў сказе

Пр №179-182

Падзел тэксту на сказы. Спісванне з устаноўкай прапушчаных літар у словах, афармленне сказаў на пісьме.

Пр 183

25.04 до 17.00

10.55-11.40

Человек и мир

Правила личной гигиены

С.119-123

Составление рассказа, как ухаживать за одеждой и обувью

Прочитать параграф, с.119-123, ответить на вопросы

04.05

11.50-12.35

Изобр. искусство

Папараць-кветка

Белая и цветная бумага, графитный карандаш

Создание рельефной декорации

   

2 «Б» класс

Печать PDF

 Задания:

 

Понедельник 18.05

Рекомендации и задания к уроку

Домашнее задание

1

Белорусский язык

Паўтарэнне. Чытанне  верша.  Знаходжанне  сказа ў тэкс це, у якім заключаецца галоўная думка. Спісванне з устаўкай патрэбных літар  у  словы  і  каменціраваннем  выбару напісання. Знаходжанне ў вершы слоўнікавага слова (практ. 200, с. 115).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу з апорай на жыццёвы вопыт вучняў. Падбор  прыказкі  да  тэксту  практыкавання 200. Суаднясенне зместу прыказкі з галоўнай думкай тэксту. Запіс прыказкі па памяці (практ. 201, с. 115).
Разгадванне рэбуса. Дапаўненне сказа словам-адгадкай. Знаходжанне ў словах сказа мяккіх зычных гукаў. Падкрэсліванне адпаведных літар у запісаных словах. Знаходжанне ў сказе слова з няпарнымі цвёрдымі зычнымі гукамі (практ. 202, с. 116).
Чытанне слоў — назваў прафесій. Апісанне заняткаў людзей розных прафесій. Спісванне слоў у алфавітным парадку. Фанетычны разбор выдзеленага слова (практ. 203, с. 116).
Чытанне верша. Называнне гукаў у словах на месцы пропускаў. Спісванне першага сказа з устаўкай прапушчаных літар і  каменціраваннем  выбару  напісання (практ. 204, с. 117)

Практ. 205

2

Математика

Урок 127, страницы 124-125. Деление – обратное действие умножения. Выучить таблицу деления на 3. Номер 1,2,3 на закрепление таблицы деления и умножения. Номер 4,5,6.

Стр. 125, № 1,2

3

Трудовое обучение

Уход за комнатными растениями  

 

 

Вторник 19.05

 

 

1

Белорусская литература

«Ходзіць лета па палях, па расквечаных лугах» (Н. Галіноўская). Ф. Рамашка. «Слёзы лілеі». Цётка. «Гутарка асоту  з крапівою». Выразнае чытанне твораў вучнямі. Адказ на пытанні пасля тэкстаў. Праца над пераказам апавядання «Слёзы лілеі»

Пераказ апавядання Ф. Рамашкі «Слёзы лілеі», выразнае чытанне,пераказ казкі Цёткі «Гутарка асоту з крапівою» (на выбар)

2

Белорусский язык

Паўтарэнне. Чытанне верша. Называнне літар, якія трэба ўставіць у словы, і каменціраванне  выбару напісання. Выбарачнае спісванне слоў з устаўкай патрэбных літар. Частковы фанетычны разбор выдзеленага слова (вылучэнне няпарных звонкіх зыч ных гукаў), падзел яго для пераносу (практ. 206, с. 118). Чытанне верша. Знаходжанне ў ім слоў, якія адрозніваюцца адным гукам. Спісванне з устаўкай літар о, э або а на месцы пропускаў і каменціраваннем выбару напісання (практ. 207, с. 118).
Аднаўленне дэфармаваных сказаў і запіс іх. Графічнае выдзяленне граматычнай асновы сказаў (практ. 208, с. 119). Чытанне  скорагаворкі.  Вызначэнне націскных складоў у словах. Адпрацоўка арфаэпічна правільнага і хуткага чытання (расказвання) скорагаворкі. Знаходжанне ў скорагаворцы слоў, якія абазначаюць дзеянні прадметаў (практ. 209, с. 119).
Адпрацоўка арфаэпічна правільнага чытання верша. Гутарка па змесце. Называнне гукаў на месцы пропускаў у словах. Тлумачэнне правапісу прапушчаных літар. Праца з арфаграфічным слоўнікам (практ. 210, с. 120)

Практ. 211

3

Математика

Урок 128, страницы 126-127. Закреплять табличные случаи умножения и деления с числами 2 и 3.
Совершенствовать вычислительные умения и навыки. Закреплять умение решать задачи

Стр. 127, № 1,2

4

Человек и мир

Права ребенка. Прочитать параграф на с. 136—139, ответить на вопросы.

Подготовить рисунок на тему «Мои права»

 

Среда 20.05

 

 

1

Русская литература

В. Липский, И. Сергеева. «Весть издалека»

Прочитать  рассказ, подготовить  пересказ

2

Русский язык

Текст. Заглавие текста.

1. Определение темы и озаглавливание текстов. Сравнение и разграничение текстов — описания и рассказа (упр. 191).
2.  Составление  текста-повествования по рисункам и данным вопросам (упр. 192).
3. Дополнение предложений (упр. 193)

Упр. 194

3

Математика

Повторение. Урок 129, стр. 128. №1 - 6

 

4

ОБЖ

Пожары от игр детей с огнем. Безопасные игры во дворе 

 

 

Четверг 21.05

 

 

1

Белорусская литература

«Дораць дзеці лету ўсмешкі» (Н. Галіноўская). М. Дукса. «Развітаемся, званок!». Абагульняльны ўрок.
Успрыманне верша на слых. Адказ на пы танні. Слоўнікавая работа па тлумачэнні адценняў значэнняў слоў. Пад рыхтоўка  і выразнае чытанне верша.
Абмеркаванне  тэмы  раздзела, пры гадванне прачытаных твораў. Адказ на пытанні па змесце прачытаных твораў. Складанне вусных выказванняў пра творы, якія найбольш  спадабаліся. 

Выразнае чытанне верша М. Дуксы «Развітаемся, званок!»

2

Белорусский язык

Паўтарэнне. Чытанне верша. Гутарка па змесце з апорай на сюжэтны малюнак. Вусны пераклад слова сподак на рускую мову (пры неабходнасці з выкарыстаннем беларуска- рускага слоўніка). Называнне літар або знакаў, якія трэба ўставіць у словы, і каменціраванне выбару напісання. Выбрачнае спісванне часткі верша. Падзел для пераносу выдзеленых слоў (практ. 212, с. 121).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка арфаэпічна правільнага і хуткага расказвання яе. Знаходжанне ў сказе прыназоўнікаў. Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар (практ. 213, с. 121).
Чытанне заклічкі. Знаходжанне ў ёй слоў, якія абазначаюць прыметы прадметаў.
Тлумачэнне  правапісу  д,  дз  у  словах (практ. 214).
Чытанне верша. Суаднясенне яго зместу з малюнкам. Называнне літар, якія трэба ўставіць у словы, і каменціраванне выбару напісання. Спісванне верша. Падкрэсліванне літар у словах, якія абазначаюць мяккасць папярэдняга зычнага гука (практ. 215).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Знаходжанне ў вершы слоў — назваў дрэў. Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар у словах. Знаходжанне ў тэксце слоў з гукамі [дз’], [дж] (практ. 216, с. 123).
Чытанне слоўнікавых слоў у красвордзе. Называнне літар на месцы пытальнікаў у словах (практ. 217).
Гульня  «Ланцужкі  слоў»:  вызначэнне гукавога і літарнага складу слоў, размежа ванне  агульных  і  ўласных  назваў (практ. 218, с. 124)

Повторить все словарные слова  на стр.218

3

Математика

Урок 130, стр. 129. №7 - 11

 

4

Изобразительное искусство

Акварель. «Я с мамой под зонтиком»  

 

 

Пятница 22.05

 

 

1

Русский язык

Тема: 1. Признаки текста. Части текста: начало, основная часть, концовка.
2. Изложение (пересказ  текста  по вопросам) упр. 198
Задания: 1. Чтение текста, ответы на вопросы, деление его на смысловые части.
2. Устный выборочный пересказ текста.
3. Устный пересказ текста по плану.
4. Письменный пересказ по вопросам (упр. 198)

 

2

Русская литература

Обобщающий урок по теме «Страна вопросов и ответов»

Подготовить  интересное  сообщение о необычных явлениях (используя энциклопедию «Я познаю мир»)

3

Музыка

 

  

2 «В» класс

Печать PDF

22.04.2020

1. Литературное чтение

Тема Э. Успенский "Память", Усачев "Любопытная Варвара"
Стр. 92-94, выразительно читать, отвечать на вопросы.
Д/З Стих. "Любопытная Варвара" прочитать про ролям.

 2. Русский язык 

Тема "Правописание безударных гласных в корне слова"
Стр. 83-84, упр. 143 устно, упр. 144 письменно.
Д/З Печатная тетрадь стр. 89, №12.

3. Математика

Тема  "Письменное вычитание вида 42-26"
Стр. 88-89
№1, 3 письменно
№ 2, 4,5 устно
Д/З стр. 89 №1.

 Консультация для родителей с 17.00-18.00, +375296275580
Проверка фото отчётов д/з с 18.00-19.00

23.04

Лiтаратурнае чытанне

Тэма "Дома маме памагаць - не рукамi памахаць"

Г. Каржанеўская. "Памочнiца", 

Л. Рублеўская. "Мышка Пiк-Пiк прыбiрае норку"

ст. 91-96,  выразнае чытанне, адказваць на пытаннi.

Беларуская мова 

Тэма  "Словы, якiя называюць прадметы" 

Ст. 80-83 Практыкаванне 142, 144, 145, 146 вусна. 

Практыкаванне 143, пiсаць.

Д/З. Практыкаванне 147.

Математика

Тема "Закрепление"

Стр. 90-91 № 1, 4, 5, 8 устно, № 2, 7 решить

Д/З. №1,2

 

24.04

Рекомендации  и задания  к уроку

1

Русская литература

Тема «Дядя  Фёдор, пёс и кот». Э. Успенский  
Прочитать рассказ, разделить текст на части, озаглавить.

2

Русский язык

Тема «Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова»
Вспомнить парные звонкие и глухие согласные, познакомиться с правилом на стр.86, упр. 147, 148, проработать устно (найти в словах орфограммы парных звонких и глухих согласных), упр.149,150 письменно. Записать в словарь новые словарные слова: огород, морковь.

 

25.04

Рекомендации  и  задания  к  уроку

1

Беларуская  мова

Тэма «Словы, якія называюць прадметы (замацаванне) »
Друкаваны сшытак: ст. 76-78 (адгадаць загадкі,паставіць пытанні да слоў хто? або  што?)

2

Математика

Тема «Конкретный смысл действия умножения»
 Знакомство с арифметическим действием умножением, закрепить умение решать задачи. Стр.92-93,   №  1, 4, 6 устно, № 2, 3 ,5 письменно.  Д/з № 1, 2

 

29.04

Рекомендации  и  задания  к  уроку

1

Русская литература

Внеклассное чтение.  К.И. Чуковский. Читать произведения К. И. Чуковского.

2

Русский язык

Тема «Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова»
 Формировать навык правописания парных звонких и глухих согласных в корне слова, упражнять в проверке их написание на стр.88-94  упр.151, 153,  155, 156, 161  устно ( учиться  находить в словах орфограммы, уметь подбирать проверочные слова) , упр.159,162 письменно, печ. тетрадь стр.90-91

3

Математика

Тема «Простые задачи, раскрывающие смысл действия умножения»
Закрепление  правила  на стр.94
,   № 1, 2, 3, 6,  7 устно, № 4, 5 письменно . Д/з  № 1,2

 

30.04

Рекомендации  и  задания к уроку

1

Беларуская літаратура

Тэма «Крынічка бабулінай і дзядулінай дабрыні»
 А. Якімовіч “Што любіць бабуля?”; У. Мацвеенка. “ Трускалкі”; В. Ткачоў. “Як сон знайшлі”. Ст. 97-103 чытаць, адказваць на пытанні.

2

Беларуская мова

Тэма «Прыназоўнік.Правапіс прыназоўнікаў»
Умець адрозніваць прыназоўнік і пісаць яго асобна з іншымі словамі, падбіраць прыназоўнікі да назоўнікаў. Ст.84-86, вывучыць правіла на ст.85, пр.148,150,152 вусна. Друкаваны сшытак ст.79-80 , уставіць прапушчаныя літары і прыназоўнікі.

3

Математика

Тема «Названия компонентов и  результата действия умножения»
Выучить компоненты умножения, правило на стр.96. № 1,2,6,7 устно; № 3,5  письменно. Д/З № 1,2

 

01.05

Рекомендации и  задания  к  уроку

 

Русская литература

Тема М. Львовский. “Песенка Витьки Почемучкина”. М. Гумилевская “Почему бывает радуга” стр.103-106, выразительно  читать.

 

Русский язык

Тема “Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. Закрепление” Стр.94-95, упр. 163,164,166 проработать устно. Печ.тетрадь стр.92-94, вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.